Menu Content/Inhalt
Články arrow Články arrow Daršan Dubai listopad 2013

Učení dne

"Srovnávání se, vede k selhání inteligence."

"Comparison leads to failure of inteligence."

Sri Bhagavathi Bhagavan

Daršan Dubai listopad 2013 PDF Tisk E-mail
Napsal Jana Koubova   
Sunday, 01 December 2013

ImageOtázka) Sri Bhagavan, vysvětli prosím rozdíl
mezi Fyzickým Amma Bhagavan, Satyaloka Amma Bhagavan a Antaryaminem
Amma Bhagavanem.


Sri Bhagavan: K tomu musíte pochopit, že Amma a já, nejsme 'fyzický' Amma Bhagavan. My jsme pouze 'Avatar Amma Bhagavan' to je vše. Můžeme vám dát požehnání, nemůžeme dělat věci; ty dělá 'Paramatma Amma Bhagavan' který se pro vás zhmotňuje ve vašich domovech nebo v komorách. To Paramatma Amma Bhagavan pro vás ve skutečnosti dělají věci. My jsme teď vlastně takoví průvodci a dáváme požehnání. Vy byste se teď měli obracet na Paramatma Amma Bhagavana , kteří se pro vás stanou fyzickými. Budou vám pomáhat se všemi vašimi záležitostmi, zcela a úplně. Budou se starat o váš duchovní růst, o všechno. A když se pro vás stanou fyzickými, můžete si být jistí, že v případě, že byste zemřeli, šli byste rovnou do Vaikunt nebo do Satyaloky nad námi. Tam se dostanete. Abyste tam mohli, znamená to, že na to máte víza, je to velmi fyzické.


No a s pomocí těchto Paramatma Amma Bhagavan se můžete dostat k 'Purushotama Amma Bhagavan'. To je další Loka (realita) kde existují, fyzicky existují, mnohem reálněji než v této Loce. Tam se ale nemůžete dostat bez pomoci Paramatma Amma Bhagavana. Měli byste je požádat, aby vás tam vzali. Když se tak stane, můžete skutečně navštívit tuto loku. A tam se také můžete setkat s Purushotama Amma Bhagavanem, nebo Purushotama Ramou, nebo Purushotama Krishnou, Purushotama Kristem, podle vaší víry nebo podle toho, kterého boha uctíváte, takového boha potkáte v této Loce


S pomocí toho Purushotama, řekněme Ammy Bhagavana, když se s nimi sblížíte, vybudujete si s ním pouto, můžete s jeho pomocí jít do 'Jyoti' (Božího světla). Jyoti je mnohem víc, Jyoti je jako bilion sluncí spojených dohromady. Ale tu lásku nebo soucit si nedokážete představit. Dokonce i tam se můžete dostat. A potom, když se dostanete k Jyoti, s pomocí Jyoti, můžete jít k neprojevenému Brahmanovi, nebo k tomu čemu v mantře říkáme: 'Om'


Na příklad o elektřině nevíme nic. Ale když se manifestuje jako teplo, světlo, pohyb nebo elektromagnetické vlny, potom je nám jasné Ó ano, je tam elektřina. Ale když se neprojevuje, nemáme o ní ponětí. Om nebo Brahman je to neprojevené. To je to místo, kde všechno začíná. V Bibli se praví: „Na začátku bylo slovo a to slovo bylo Boží.“ A Bůh řekl, „Budiž světlo.“ To slovo je OM, to je Brahman, to je 'ten Jeden' v Taoismu, které se manifestuje jako světlo. Moolamantru začínáme s Om a to světlo je 'Sat Chit Ananda Parabramha'. To je Moolamantra, ta říká, „Om, Sat Cit Ananda Parabramha“... z toho vznikne Purushotama, to světlo se stane Purushotamou a proto říkáme Purushotama. Purushotama se stane Paramatma. Proto se v mantře říká Paramatma. A Paramatma stvořil Avatara, proto říkáme Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. To odříkáváte každý den, aniž byste věděli co to znamená!


Ale teď když se Pán stane pro vás fyzickým, měli byste požádat „Vezmi mě prosím k Purushotama“. A když se tam dostanete musíte požádat vezmi mě k „Sat Cit Ananda Parabramha“ a když tam dojdete, můžete žádat „vezmi mě k Om nebo Brahman“. Tak tam můžete jít a tam byste měli nakonec dospět. Tak můžete postupovat krok za krokem, to vše záleží na vás. Pokud chcete být jedno s neprojeveným Bohem. Můžete tam jít a když tam půjdete, uvědomíte si, že vy sami jste ten Bůh, Na začátku vidíte Avatary, potom vidíte Paramatma, Potom vidíte Purushotama, potom vidíte Světlo a potom vstoupíte do Om, Brahmana, To jste vy! Existujete jenom vy!Jste vším! Není nic jiného!To všechno je pouze cesta k tomuhle. Najednou vám dojde, že jenom vy jste to. Potom řeknete: „Tat Tvam Asi“ - Já jsem To. Nebo „AhamBrahmasmin“ - Já jsem ten Brahman. Tak se všechna ta učení z Upanishad stanou vaší realitou.


Adi shankara tam došel. Lidé jako Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, všichni tito lidé – Ježíš, Guru Nanak, všichni došli na úroveň Purushotama. Alvaarové a Nayanmaarové. Mohli jít dál, kdyby chtěli ale chtěli tam zůstat, tak si to přáli. Někteří pokračovali k Jyoti jako Ramalingaswamy, který řekl: “Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai”. Ti všichni tam došli a lidé jako Adi Shankara šli ještě za Jyoti do Brahmana. To vše je záležitost objevování, vše záleží na vás, kam chcete jít. Ale musíte začít u Paramatma, který se pro vás stane fyzickým. To je začátek cesty. Jak se to stane, vše je potom automatické. Záleží na vaší vášni a na tom co hledáte.“


Daršan dubai listopad 2013

Q) Sri Bhagwan, please explain the difference between Physical Amma Bhagwan, Satyalok Amma Bhagwan, and Antaryamin Amma Bhagwan.


Sri Bhagwan: "So for this you must understand Amma & myself, we are not ‘physical’ Amma Bhagwan. We are only ‘Avatar Amma Bhagwan', that’s all. We can give you a Blessing, we cannot do things; this is done by ‘Paramatma Amma Bhagwan’ who are becoming physical to you, in hour homes or in the chambers. That is the Paramatma Amma Bhagwan who actually do things. Now, we are only some kind of Guides and we are blessing. So you should now get to the Paramatma Amma Bhagwan, who become physical to you. They would be helping your with all your affairs, totally and completely. They would be taking care of your spiritual growth, everything. And in case they become physical to you can be sure that when you die you could be going to Vaikunt or Satyaloka above. That’s where you will be going. to go there, it means you have got your visa to go there, it is very physical.


Now, with the help of this Paramatma Amma Bhagwan you can go to the ‘Purushottama Amma Bhagwan’. That is another Loka (realm) where they exist, physically exist, much more real than this Loka. But you cannot get there without the help of the Paramatma Amma Bhagwan. So you should request them, ask them to take you there. When that happens, you could actually visit that Loka. And you could see Purushottama Amma Bhagwan there, or you could see Purushottama Rama, or Purushottama Krishna, Purushottama Christ, whatever is your faith, or whatever God you are worshipping, that is the God you would be seeing in that Loka.


Now, with the help of that Purushottama, let us say Amma Bhagwan, if you get close to them, build up a bond with them, then with that help, you could go to the ‘Jyoti’ (Divine Light). The Jyoti is much beyond. The Jyoti is like a billion Suns put together. But that Love or Compassion, you cannot imagine. You could even get there. And then, when you get to the Jyoti, with the help of the Jyoti, you could go to the unmanifest Bramhan or what in the Mantra we call: ‘Om’.


Now for example electricity we have no idea about it all. But when it manifests as heat, light, motion, or electromagnetic waves, then we know Oh yes, there is electricity. But when it is unmanifest, we have no idea about it. That Om or Bramhan is the unmanifest. That is the ground from which everything starts. In the Bible it is said, “In the beginning was the Word, and the Word was with God.” And God said, “Let there be Light”. That Word only is Om, that is the Bramhan, that is ‘The One’ of Taoism. That manifests as Light. We start the Moolamantra with Om, and that Light is ‘Sat Chit Ananda Parabrahma’. That is the Moolamantra, it says, “Om, Sat Chit Ananda Parabrahma” … that becomes the Purushottama, that Light becomes the Purushottama. And therefore we say Purushottama. That Purushottama becomes the Paramatma. That why the Mantra says, Paramatma. And that Paramatma has created the Avatar, so we say, Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. That’s what you are reciting every day without knowing what it means!


But now, when the Lord becomes physical to you, you should ask, “Please take me to the Purushottama”. And when you get there you must ask, “Take me to Sat Chit Ananda Parabrahma”. And when you go there you can say, “Take me to Om or Bramhan”. So you could go there. And that’s where you will finally reach. So step by step you can go, it all depends on you. If you want to be one with the unmanifest God, you could you could go there and when you go there you will realize that you only are that God, in the beginning you see, the Avatars you see, then you see the Paramatma, then you see the Purushottama, then you see the Light. But when you go into Om, the Bramhan, you only are that! You alone exist! You are everything! There is nothing else. You are only that sublime God, the highest God, the God of Gods. That, you only are that! All this is only a journey towards that. Suddenly you discover you only are that. Then you say, “Tat TvamAsi” – Thou Art That. Or “AhamBrahmasmin” – I Am That Bramhan. So all these teachings from the Upanishads, they become reality to you.


So AdiShankara got there. People like Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, all these people – Christ, Guru Nanak, all of them went up to the level of Purushottama. The Alvaars, the Nayanmaars. They could have gone above if they wanted to, but they wanted to stay there, that’s what they preferred. Some went into the Jyoti, like Ramalingaswamy who said, “Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai”. So they went there, and people like AdiShankara went beyond Jyoti into Bramhan. So it is all a matter of discovery, it all depend upon you, where you want to go. But you must start with the Paramatma who becomes physical to you. That is the beginning of the journey. Once it happens everything is automatic thereafter. It depends on your passion and your seeking."

Aktualizováno ( Sunday, 01 December 2013 )
 
< Předch.   Další >

Akce

sdílení a dikša - Praha

 sdílení a dikša - Praha - vždy v úterý od 18,00

DNES 21.3.2017 MEDITACE NEBUDE JSE NEMOCNÉ!!! 
Učení:Probuzený je aktivní ve vnějším světě a pasivní ve vnitřním světě. The awakened one is active externally and passive internally.

sdílením stavů probuzeného dojde k synchronizaci vašeho mozku s mozkem probuzeného a při následné dikše je velká pravděpodobnost probuzení přijímajícího ....

Celý článek...